Публічний договір

Публічний договір

Публічний договір

про надання послуг з організації перевезення відправлень

ФОП Друк Сергiй Володимирович (далі –
Експедитор), в особі директора Друк Сергiя Володимировича, діючого на підставі Статуту,
керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати
послуги з організації перевезення відправлень відповідно до положень цього Публічного договору
(далі – Договір).
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Експедитором та Замовниками
щодо надання послуг з організації перевезення відправлень на умовах, встановлених Експедитором.
1.2. Момент укладення Договору – момент передачі Замовником Експедитору відправлення для
надання послуг, передбачених Договором.
1.3. Експедитор – ФОП Друк Сергiй Володимирович, що здійснює
організацію перевезення відправлень та надає комплекс інших послуг, пов’язаних із організацією
перевезення відправлень.
1.4. Замовник – Відправник або Одержувач відправлення.
1.5. Відправник – будь-яка особа, яка передає відправлення Експедитору для надання послуг з
організації перевезення відправлень.
1.6. Одержувач – будь-яка особа, яка приймає відправлення.
1.7. Відправлення – вантаж, документи або інше майно залежно від того, що вказується у
відповідній експрес-накладній та передається Відправником Експедитору для надання послуг з
організації перевезення відправлень.
1.8. Замовлення – повідомлення, що подає Замовник Експедитору засобами електронного або
телефонного зв’язку.
1.9. Маркування (спеціальне маркування) – написи, зображення та умовні позначки, розміщені
на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому Відправником Експедитору, потрібні для
організації транспортування цього відправлення та видачі його Одержувачу.
1.10. Невитребуване відправлення – відправлення, не витребуване (не прийняте/не забране)
Відправником або Одержувачем в Експедитора впродовж 25 (двадцяти п’яти) робочих днів відділення
(але не менше 30 календарних днів) з дня надходження відправлення у відділення Одержувача.
1.11. Робочий день відділення – це день, в який відділення обслуговує клієнтів відповідно до
встановленого графіку роботи, окрім неділі та святкових днів.
1.12. Оголошена вартість відправлення – вартість відправлення, вказана Відправником у
відповідній експрес-накладній.
1.13. Умови надання послуг – документ, який встановлює порядок та умови користування
послугами, що надаються Експедитором. Умови надання послуг (надалі – Умови) розміщені на
офіційному сайті Експедитора novaposhta.ua.
1.14. Вантажне місце – умовна одиниця відправлення, що прийнята Експедитором для надання
послуг з організації перевезення відправлень, може бути самостійно переміщена без порушення
цілісності пакування відправлення та є складовою відправлення.
1.15. Провізна плата – винагорода Експедитора за послуги з організації перевезення
відправлень, що не включає суми комісій та вартість інших додаткових послуг, які надаються
Експедитором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма
правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
2.3. Договір є обов’язковим для виконання Експедитором з дати його оприлюднення на
офіційному сайті https://km-express.com.ua/ (далі – Сайт).
2.4. Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Експедитора
про укладення Договору.
2.5. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Експедитором
Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника
і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не
може запропонувати свої умови Договору.
2.6. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні
Замовником дій, спрямованих на отримання послуг, а саме передачі Замовником Експедитору
відправлення для надання послуг, передбачених Договором, незалежно від наявності/відсутності в
експрес-накладній підпису Відправника.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Експедитор зобов’язується за плату та за рахунок Замовника організувати перевезення
відправлення й надання комплексу інших послуг, пов’язаних із організацією перевезення
відправлення (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується їх прийняти й оплатити на умовах,
визначених Договором.
3.2. Експедитор надає Замовнику послуги на умовах Договору та згідно з Умовами надання
послуг, затвердженими Експедитором.
3.3. Прийняття Експедитором відправлення для надання послуг, визначених Договором,
оформляється експрес-накладною, у якій зазначаються такі відомості: тип послуги, інформація про
Відправника, інформація про Одержувача, інформація про кількість вантажних місць, вага
відправлення, оголошена вартість відправлення, опис вмісту відправлення, платник послуг, форма
розрахунку, розрахункові строки доставки відправлення, інформація про додаткові послуги/сервіси,
вартість послуг Експедитора.
3.4. Шляхом передачі Замовником відправлення Експедитору для надання послуг,
передбачених Договором, Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з
положеннями Договору, Умовами надання послуг, чинними на момент передачі відправлення для
організації його перевезення, та зобов’язується їх виконувати незалежно від наявності/відсутності в
експрес-накладній підпису Відправника.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Експедитора:
4.1.1. В залежності від типу замовленої послуги організувати приймання відправлення для
надання послуг за адресою, вказаною Замовником, або через мережу відділень Експедитора.
4.1.2. Забезпечити збереження відправлення з моменту його прийняття для надання послуг до
моменту його видачі Одержувачу за умови дотримання Замовником положень Договору та Умов
надання послуг.
4.2. Права Експедитора:
4.2.1. Отримати винагороду за надані послуги.
4.2.2. Відмовити Замовнику в наданні послуг у разі порушення Замовником покладених на
нього обов’язків згідно з Договором та Умовами надання послуг.
4.2.3. Здійснювати повторне зважування та обмір відправлення з метою підтвердження
правильності розрахунків заявленої ваги. Розрахунок здійснюється за фактичною або об’ємною вагою
відправлення, встановленою повторним зважуванням або обміром. Вага, визначена під час
повторного зважування Експедитором, є підставою для здійснення перерахунку вартості послуг.
4.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до
Договору.
4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором. При цьому
Експедитор несе відповідальність за дії залучених третіх осіб як за власні дії.
4.2.6. Самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок
перевезення відправлення.
4.2.7. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов надання послуг
шляхом розміщення їх Сайті.

4.3. Обов’язки Замовника:
4.3.1. До моменту передачі відправлення Експедитору для організації його перевезення
ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та чинними Умовами надання послуг.
4.3.2. Відповідно до вимог Експедитора чітко та правильно заповнити експрес-накладну
(заповнити всі обов’язкові поля, зазначити достовірну інформацію тощо) на кожне окреме
відправлення, засвідчити її підписом та надати заповнену та підписану експрес - накладну
Експедитору. Відправник несе відповідальність за інформацію, вказану ним в експрес-накладній.
4.3.3. Повідомити Експедитору інформацію про вміст відправлення, наданого для організації
перевезення відправлення, на підставі відповідної експрес-накладної.
4.3.4. Запакувати відправлення для його збереження під час транспортування та
завантажувально-розвантажувальних робіт, а також за необхідності. скріпити фірмовою клейкою
стрічкою або пломбою, щоб запобігти доступу до вмісту відправлення.
4.3.5. Завчасно замаркувати кожне вантажне місце відправлення.
4.3.6. Надати Експедитору всі супровідні документи, необхідні для транспортування
відправлення.
4.3.7. Здійснити своєчасну та повну оплату наданих Експедитором послуг, згідно з чинними
тарифами Експедитора.
4.3.8. Утримувати під’їзні шляхи до пунктів завантаження та розвантаження,
вантажнорозвантажувальних майданчиків, рампи тощо в належному стані, зокрема відповідно до
вимог охорони праці, а також забезпечити безперешкодний і безпечний рух та вільне маневрування
автомобілів.
4.3.9. Дотримуватися положень Договору та Умов надання послуг.
4.3.10. Довести до відома Одержувача положення Публічного договору про надання послуг з
організації перевезення відправлень.
4.3.11. Повідомити Одержувачу про передачу відправлення Експедитору для надання послуг з
організації перевезення відправлень, номер експрес-накладної та розрахункові строки доставки
відправлення.
4.3.12. У разі отримання відправлення в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо)
зафіксувати його стан у відповідному Акті за формою, затвердженою Експедитором, за обов’язковою
участю представників Замовника/Одержувача та Експедитора.
4.3.13. У разі оплати послуг Експедитора Одержувачем надати Експедитору повну інформацію
про Одержувача (П. І. Б., адреса, телефон, відповідальна особа тощо). У разі відсутності оплати за
надані послуги Одержувачем або іншою особою, зазначеною Замовником як платник, упродовж
строку, встановленого Договором, на Замовника покладається обов’язок здійснення оплати послуг
Експедитора.
4.3.14. У разі відмови Одержувача від отримання відправлення з будь-яких причин, окрім
випадків пошкодження, втрати чи нестачі відправлення, що трапилися з вини Експедитора, оплатити
Експедитору вартість фактично наданих послуг (від Замовника до Одержувача та від Одержувача до
Замовника), вартість зберігання відправлення відповідно до чинних тарифів Експедитора.
4.3.15. Відправлення може бути витребуване (прийняте/забране) Одержувачем або
Відправником в Експедитора впродовж 25 (двадцяти п’яти) робочих днів відділення (але не менше
30 календарних днів) з дня надходження відправлення до відділення Одержувача. Обов’язок
інформувати Одержувача про умови цього пункту покладаються на Відправника.

4.4. Права Замовника:
4.4.1. Отримати послуги, передбачені Договором.
4.4.2. Передати Експедитору відправлення для надання послуг особисто або через
уповноважених Замовником осіб.
4.4.3. Пред'являти Експедитору претензії щодо наданих послуг.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Відправник запаковує відправлення.
5.2. Упаковка відправлення повинна відповідати державним стандартам та вимогам,
встановленим Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, що
затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 року № 363, з наступними
змінами й доповненнями, та чинним Умовам Експедитора.
5.3. Основні вимоги до упаковки:
5.3.1. Тип упаковки повинен відповідати особливостям відправлення.
5.3.2. Упаковка відправлення повинна забезпечувати повну його цілісність під час
транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт.
5.3.3. Упаковка повинна враховувати можливість перевантаження відправлення в дорозі,
температурний режим, рівень вологості та погодні умови.
5.4. Невитребуване відправлення:
5.4.1. З метою покриття або зменшення витрат Експедитора, пов’язаних із наданням послуг
(організацією перевезень, обробкою, зберіганням та ін.) щодо невитребуваних відправлень,
Експедитор має право розпорядитися такими невитребуваними відправленнями на власний розсуд
(реалізувати, утилізувати тощо).
5.4.2. З цією метою Відправник та/або Одержувач надають право Експедитору розпакувати
невитребуване відправлення, оглянути його вміст та описати з метою подальшого розпорядження
таким відправленням. Невитребувані відправлення, які можливо продати, оцінюються за оголошеною
вартістю, яка зазначена у експрес-накладній. Якщо продаж невитребуваного відправлення не
можливо здійснити за оголошеною вартістю, яка зазначена у експрес-накладній, Експедитор має
право продати невитребуване відправлення нижче оголошеної вартості. Відправлення, які не
підлягають продажу або для їх продажу законодавство встановлює спеціальні умови зберігання чи
продажу, які Експедитор не може забезпечити (продукти харчування, вживані особисті речі, речі
незрозумілого походження (призначення) тощо) утилізуються.
5.4.3. Для розпорядження невитребуваним відправленням, Експедитор за необхідності, має
право на власний розсуд залучити інших суб’єктів господарювання.
5.4.4. Кошти отримані від продажу невитребуваного відправлення розподіляються наступним
чином: у першу чергу, оплачуються послуги суб’єктів господарювання залучених Експедитором для
розпорядження невитребуваним відправленням, у другу чергу - податки, які виникають у Експедитора
у зв’язку розпорядженням невитребуваним відправленням, у третю чергу відшкодовується вартість
послуг Експедитора наданих Відправнику та/або Одержувачу, але останніми не оплачені (у тому числі
вартість зберігання). Залишок коштів підлягає перерахуванню: Одержувачу, зазначеному в експреснакладній - у разі оплати ним вартості відправлення (вантажу), Відправнику - у всіх інших випадках.
Кошти перераховуються за заявою Одержувача в разі надання ним документів про сплату вартості
відправлення (вантажу) або за заявою Відправника. У випадку якщо чинне законодавство України
зобов’язує Експедитора виступати податковим агентом Відправника та/або Одержувача, Експедитор
нараховує та утримує відповідні податки за рахунок коштів, що підлягають виплаті такому
Відправнику та/або Одержувачу.
5.4.5. Якщо протягом трьох років з дати продажу невитребуваного відправлення від
Одержувача та/або Відправника не надійшла заява про виплату таких коштів, заборгованість
Експедитора перед Відправником та/або Одержувачем вважається безнадійною, та врегульовується
відповідно до норм чинного законодавства України.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. За надані Експедитором послуги Замовник сплачує Експедитору винагороду згідно з
чинними тарифами Експедитора, розміщеними на Сайті.
6.2. Оплата вартості наданих Експедитором послуг здійснюється за чинними тарифами
Експедитора Відправником під час передачі відправлення для організації його перевезення або
Одержувачем під час отримання відправлення.
6.3. Інформація про сторону, що сплачує за послуги Експедитора, та форму розрахунку
зазначається в експрес-накладній.
6.4. Надання Замовником відправлення для організації його перевезення є свідченням того, що
Замовник погоджується з тарифами Експедитора.
6.5. Тарифи можуть змінюватися Експедитором в односторонньому порядку шляхом
розміщення змінених тарифів на Сайті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність,
визначену Договором та чинним законодавством України, в порядку, передбаченому цим Договором,
Умовами надання послуг та чинним законодавством України.
7.2. Відповідальність Експедитора:
7.2.1. У разі порушення строків доставки відправлення, зазначеного в експрес-накладній, з вини
Експедитора, Експедитор сплачує Замовнику неустойку в розмірі 20 % від суми провізної плати (без
суми комісії та вартості додаткових послуг) згідно з відповідною експрес-накладною за кожний день
затримки, але не більше, ніж суму провізної плати (без суми комісії та вартості додаткових послуг)
згідно з відповідною експрес-накладною. Жодні інші виплати Експедитором не здійснюються.
7.2.2. У разі повної втрати або пошкодження відправлення з вини Експедитора, останній
повертає Замовнику суму, що дорівнює оголошеній вартості відправлення (але не більше, ніж
фактичну вартість відправлення), та провізну плату, сплачену Замовником згідно з відповідною
експрес-накладною. У разі повної компенсації оголошеної вартості за пошкоджене відправлення
Замовник повертає Експедитору відправлення, за яке було отримано компенсацію.
7.2.3. У разі часткової втрати або пошкодження відправлення з вини Експедитора, останній
відшкодовує Замовнику відповідну частину оголошеної вартості відправлення.
7.2.4. У разі виплати Експедитором у досудовому порядку за результатами розгляду претензії
відшкодування, що сплачується у зв’язку з втратою або пошкодженням відправлення на користь
Замовника - фізичної особи, Експедитор додатково сплачує Замовнику штраф в розмірі 24,23% від
суми відшкодування.
7.2.5. Експедитор не несе відповідальності за пошкодження відправлення без упаковки або в
упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям відправлення.
7.2.6. У разі перевищення з вини Замовника вагових норм, встановлених Умовами, Експедитор
має право відмовитися від надання послуг або вимагати зменшення ваги відправлення, що підлягає
транспортуванню.
7.2.7. Якщо під час видачі відправлення Сторонами буде виявлено пошкоджене відправлення
або відправлення, якого не вистачає в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які
пошкодження, нестачу або відсутність вмісту відправлення всередині упаковки покладається на
Відправника.
7.2.8. Експедитор не несе відповідальності за цілісність, збереженість (схоронність)
відправлення або його нестачу у випадку, якщо відправлення передається Одержувачу або
Відправнику в цілій/неушкодженій упаковці, а також, якщо виявлені пошкодження упаковки не
збігаються з пошкодженнями відправлення.
7.2.9. Відповідальність Експедитора за збереження відправлення припиняється з моменту його
видачі Одержувачу. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження відправлення,
нестача тощо), складений після передачі відправлення Одержувачу, вважається недійсним.
7.2.10. Експедитор не несе відповідальності за дотримання температурного режиму під час
транспортування відправлення.
7.2.11. Експедитор не несе відповідальності за недотримання термінів транспортування
відправлення на період дії несприятливих і складних погодних умов, інших аномальних природних
явищ, що перешкоджають виконанню Експедитором обов’язків за Договором або роблять це
виконання неможливим.
7.2.12. Експедитор не несе відповідальності за непрямі збитки або втрачену вигоду Замовника.
7.2.13. Експедитор не зобов’язаний здійснювати перевірку вмісту відправлення та
відповідності упаковки особливостям відправлення, вимогам чинного законодавства та державним
стандартам.
7.2.14. У разі будь-яких затримок у доставці відправлення Експедитором із вини Одержувача
(черга, відсутність уповноваженої особи, відмова підписувати документи) Експедитор не гарантує
своєчасної доставки відправлення Одержувачу та не несе відповідальності за затримку доставки
відправлення.

7.3. Відповідальність Замовника:
7.3.1. За несвоєчасну та/або неповну оплату наданих Експедитором послуг Замовник сплачує
Експедитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день
прострочення оплати та 30 % річних від суми заборгованості.
7.3.2. Замовник відповідає за всі прямі збитки, завдані Експедитору у зв’язку з порушенням
обов’язку згідно з п.п. 4.3.6. Договору.
7.3.3. Замовник відповідає за всі негативні наслідки (розбиття відправлення, поломку,
деформацію та ін.) у разі використання неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не
відповідає особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та
вимогам до упаковки відправлення, що встановлені Умовами) та відсутності спеціального
маркування.
7.3.4. У разі виходу з ладу транспортного засобу внаслідок його перенавантаження з вини
Замовника, Замовник відшкодовує Експедитору документально підтверджену вартість ремонтних
робіт транспортного засобу.
7.3.5. У випадку, якщо передане Замовником відправлення містило отруйні, радіоактивні чи
хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Замовник несе повну відповідальність за
збитки, завдані третім особам, відправлення яких перевозилися або зберігалися разом із
відправленням Замовника, а також Експедитору, водію(ям) та власникам транспортного засобу.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне
виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажору).
8.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються
стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне
зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного,
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії
тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви
тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші
обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності
Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за
Договором.
8.3. Під значним пониженням або підвищенням температури в Договорі розуміється
фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої
температури, за якої прийняте до транспортування відправлення, що перебуває на складі, у
вантажному відсіку транспортного засобу Експедитора або залученої ним до транспортування
третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або
спричиняється до знищення відправлення, переданого Експедитору для транспортування.
8.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх
зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних
обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними
торговопромисловими палатами.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його
оприлюднення на Сайті.
9.2. Договір набуває чинності в момент передачі Замовником відправлення Експедитору для
надання послуг, що передбачені Договором, незалежно від наявності/відсутності в експрес-накладній
підпису Відправника та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються
Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
10.2. Сторони домовилися, що в разі зіпсуття або пошкодження відправлення, а також у разі
розбіжностей поглядів Експедитора та Відправника (Одержувача) на обставини, що можуть бути
підставою для відповідальності, уповноваженими представниками Сторін складаються документи за
формою, встановленою Експедитором.
10.3. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового
врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного
законодавства України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Експедитор є платником податку на прибуток підприємств за основною ставкою
відповідно до Податкового кодексу України.
11.2. Обробка Експедитором, який є володільцем наданих Замовником даних, склад та зміст
яких визначено Договором та Умовами, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у
відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник вважається
ознайомленим на момент укладення Договору.
Замовник (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку
Експедитором персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не
виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів
контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:
- здійснення Експедитором своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного
кола послуг Експедитором та/або іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом
«КМ Експрес» (надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником
персональних даних;
- надання Третіми особами послуг Експедитору для виконання ним своїх функцій та/або для
виконання укладених Експедитором із Третіми особами договорів; - захисту Експедитором своїх
законних прав та інтересів.
Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки
Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту
припинення Експедитора та/або його правонаступників».
11.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю,
укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням
наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами
чинного законодавства України.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ЕКСПЕДИТОРА

ФОП Друк Сергiй Володимирович
Місцезнаходження/поштова адреса:
08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 7-А
код РНУКПН 226808172
МФО 380269 IПН 2926808172
Счет получателя: UA743802690000026009056244494 СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Телефон +380637342258
Свідоцтво платника: не платник ПДВ

×
×
Особисте повідомлення директору КМ ЕКСПРЕС.

director@km-express.com.ua

×
Замовник відправки
Хто оплачує доставку
Опис вмісту відправення.

Дата
Вид послуги
Дані відправника

Дані отримувача

×